Despre noi

„Dacă însă străjerul a văzut sabia venind şi nu a sunat din trâmbiţă şi poporul n-a fost vestit şi va veni sabia şi va ridica viaţa cuiva, acela a fost răpit pentru păcatele lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna străjerului.” (Iesechiel 33:6)

„Cultura Vieţii” este un blog colectiv care promovează valorile familiei și ale vieții umane dintr-o perspectivă tradiționalist-conservatoare. Printre subiectele abordate: dreptul la viață/avort, contracepție, bioetică, eutanasie, sinucidere asistată, asistarea procreației, fertilizare in vitro, transplant de organe, handicap, clonare, inginerie genetică, terapie cu celule stem, sexualitate, familie, căsătorie, științe juridice, religie, filosofie, cultură, educație etc.

Expresia „cultura vieţii” reflectă o concepţie filosofică în conformitate cu care viaţa, în toate stadiile sale de la concepţie şi până la moarte, este sacră şi inviolabilă. „Cultura vieţii” este principial opusă tuturor practicilor care distrug viața, plecând de la avort și încheind cu pedeapsa capitală și războiul de agresiune.

Premisa centrală de la care pleacă acest proiect este convingerea că există o ordine morală transcendentă, neschimbabilă, independentă de autoritatea politică vremelnică. Respectul pentru aceasta și în special pentru familie și viața umană, în sensul pe care acești termeni îl au în tradiția iudeo-creștină, este fundamental pentru o societate sănătoasă. CulturaVieții.ro își asumă rolul unui soldat în tranșeea „războiului cultural” pe care secularismul îl duce contra acestor valori.

În activitatea sa, CulturaVietii.ro pune accent pe valoare și pe refuzul compromisului, contribuind astfel la informarea onestă a publicului în legătură cu acest conflict major al vremurilor de azi.

Audiența în anul 2017: 631.000 vizitatori unici și 3,9 milioane citiri articole. Clic pe imagine pentru detalii.

About the project

“But if the watchman sees the sword coming and does not blow the trumpet to warn the people and the sword comes and takes someone’s life, that person’s life will be taken because of their sin, but I will hold the watchman accountable for their blood.” (Ezekiel 33:6)

CULTURA VIEȚII (“The Culture of Life”) is a collective blog that promotes family and human life values from a traditionalist-conservative perspective. Among the issues our organization is addressing are: right to life/abortion, contraception, bioethics, euthanasia, assisted suicide, assisted procreation, in vitro fertilization, organ transplantation, disability, cloning, genetic engineering, stem cell therapy, sexuality, family, marriage, juridical science, religion, philosophy, culture, education, etc.

The term “culture of life” reflects a philosophical conception according to which life, in all its stages from conception until death, is sacred and inviolable. The “culture of life” is, in essence, opposed to all practices that destroy life, starting from abortion and ending with capital punishment and war of aggression.

The central premise on which our project is based is the belief that there is a transcendental moral order, unchangeable and independent of the temporal political authority. Respect for this moral order and especially for family and human life as they are understood in the Judeo-Christian tradition, is fundamental for the development of a healthy society. CulturaVieţii.ro assumes the role of a soldier fighting in the trenches of the “cultural war” that secularism is waging against these values.

In its activity, CulturaVietii.ro places emphasis on value and on the refusal to compromise, thus bringing honest information to the public about this major conflict in our times.